Najít vaše prodejní místo Centrum služeb

Záruka a servis

Záruční podmínky

Společnost L’Inglesina Baby S.p.A. zaručuje, že každý výrobek byl navržen a vyroben v souladu s obecnými normami kvality a bezpečnosti výrobků platnými v Evropské unii a v zemích, ve kterých je prodáván.

Společnost L’Inglesina Baby S.p.A. zaručuje, že každý výrobek byl během výrobního procesu i na jeho konci podroben různým kontrolám kvality. Společnost L’Inglesina Baby S.p.A. zaručuje, že každý výrobek v době nákupu u autorizovaného prodejce byl bez montážních nebo výrobních vad.

Tato záruka neruší práva přiznaná spotřebiteli platnými vnitrostátními právními předpisy, které se mohou lišit v závislosti na zemi, v níž byl výrobek zakoupen, a jejichž ustanovení mají v případě rozporu přednost před obsahem této záruky.

V případě materiálových nebo výrobních vad zjištěných při koupi nebo při běžném používání, jak je popsáno v příslušném návodu k použití, poskytuje společnost L’Inglesina Baby S.p.A. postupnou záruku v délce 24 měsíců od data nákupu.

Záruka platí pouze v zemi, kde byl výrobek zakoupen, a pokud byl zakoupen u autorizovaného prodejce.

Uznaná záruka platí pro prvního majitele zakoupeného výrobku.

Zárukou se rozumí bezplatná výměna nebo oprava dílů, u nichž byla zjištěna vada při jejich vzniku v důsledku výrobní vady. Společnost Inglesina Baby S.p.A. si vyhrazuje právo rozhodnout podle vlastního uvážení, zda uplatní záruku opravou nebo výměnou výrobku.

Pro uplatnění záruky je třeba předložit sériové číslo výrobku a kopii účtenky vystavené při nákupu výrobku, přičemž je třeba dbát na to, aby bylo čitelně uvedeno datum nákupu.

Tato záruka automaticky pozbývá platnosti v případě, že:

  • výrobek je používán k jiným účelům, než je výslovně uvedeno v příslušném návodu k použití.
  • výrobek byl používán způsobem, který není v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití.
  • výrobek byl opravován v neautorizovaných a nesdružených střediscích zákaznického servisu.
  • konstrukční nebo textilní část výrobku byla upravena a/nebo do ní bylo zasahováno bez předchozího výslovného povolení výrobce. Jakékoli úpravy provedené na výrobcích zbavují společnost L’Inglesina Baby S.p.A. jakékoli odpovědnosti.
  • závada je způsobena nedbalostí nebo neopatrností při používání (např. prudké nárazy do konstrukčních částí, vystavení agresivním chemikáliím atd.)
  • výrobek vykazuje běžné opotřebení (např. kolečka, pohyblivé části, tkaniny) v důsledku dlouhodobého a nepřetržitého každodenního používání.
  • výrobek byl poškozen, a to i náhodně, majitelem nebo třetími osobami (např. když byl zaslán jako zavazadlo v letecké přepravě nebo jiným způsobem).
  • výrobek je zaslán prodejci do servisu bez originálního nákupního lístku a/nebo bez sériového čísla nebo pokud datum nákupu na lístku a/nebo sériové číslo nejsou jasně čitelné.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené použitím příslušenství, které nebylo dodáno a/nebo nebylo schváleno společností L’Inglesina Baby.

Společnost L’Inglesina Baby S.p.A. nenese odpovědnost za škody na majetku nebo zranění osob, které vzniknou v důsledku nesprávného a/nebo nesprávného použití výrobku.

Po uplynutí záruční doby společnost garantuje servisní služby zákazníkům za úplatu pro své výrobky po dobu maximálně čtyř (4) let od data uvedení uvedených výrobků na trh; po uplynutí této doby budou servisní zásahy posuzovány případ od případu.

Společnost L’Inglesina Baby S.p.A. si vyhrazuje právo aktualizovat a/nebo měnit jakoukoli technickou nebo stylovou součást bez předchozího upozornění s cílem zlepšit své výrobky.

Co byste měli udělat, pokud potřebujete servis pro svůj výrobek

Pokud potřebujete servis pro svůj výrobek, obraťte se na prodejce Inglesina, u kterého jste výrobek zakoupili, a uveďte sériové číslo požadovaného výrobku (sériové číslo je k dispozici od kolekce 2010).

Prodejce bude kontaktovat naši společnost, aby posoudil nejvhodnější způsob zásahu pro váš případ a poskytl vám veškeré další informace.

Naše servisní oddělení je však k dispozici, aby vám poskytlo veškeré potřebné informace, a to prostřednictvím písemné žádosti na formuláři Kontaktujte nás.

Sdílej